Praktikantplass ved Norges ambassade i Moskva høsten 2017

Norges ambassade i Moskva tilbyr høsten 2017 praktikantplass til norske studenter. Praktikanten vil være tilknyttet presse-, kultur- og informasjonsavdelingen, men får et innblikk i hele ambassadens virke. Oppholdet har tentativt oppstart i juli.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Praktikantene deltar i ambassadens daglige virke og utfører varierte arbeidsoppgaver.

Ved ambassaden i Moskva vil praktikanten jobbe med utvalgte saksfelt innen presse- kultur- og informasjonsarbeidet, herunder stasjonens engasjement i sosiale medier. Gjennom orientering og løpende veiledning vil det bli lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens samlede virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og russisk. Kjennskap til politiske og kulturelle forhold i regionen er en fordel. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. Gode IKT-kunnskaper er en forutsetning.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på 6 måneder.
  • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra juli til ut desember 2017.
  • Det tilstås et stipend oppad begrenset til 60 pst. av tjenestestedets grunnsats for utenlandstillegg avhengig av bo- og levekostnader på tjenestestedet. Grunnsatsen justeres to ganger årlig, og stipendet i Moskva er pr tiden 12.250 NOK.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Moskva.
  • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet.
  • Visum må være ordnet før tiltredelse, ambassaden bistår med dette.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkeren må være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknader om praktikantopphold sendes emb.moscow@mfa.no og må omfatte søknad, CV, eksamensutskrift/vitnemål, eventuelle anbefalingsbrev og annen relevant informasjon. Merk søknaden med «Praktikant høsten 2017» og ditt navn.

Søknadsfrist for praktikantopphold høsten 2017 er 27. mars 2017.

Spørsmål vedrørende praktikantplassen kan stilles til praktikant Hannah Monsrud Sandvik (hannah.monsrud.sandvik@mfa.no) eller ambassadesekretær Thea Røkke (thea.rokke@mfa.no). Spørsmål vedrørende praktisk tilrettelegging kan rettes til administrativ ambassaderåd Tom Elvesæther (toe@mfa.no).


Bookmark and Share