Pavel Andreev (praktikant) Julie Udal (hospitant) Karen-Anna Eggen (tidligere praktikant)Pavel Andreev (praktikant) Julie Udal (hospitant) Karen-Anna Eggen (tidligere praktikant)

Praktikantopphold ved generalkonsulatet i St. Petersburg høsten 2017

Det kongelige norske generalkonsulat i St. Petersburg tilbyr et opphold som studentpraktikant høsten 2017. Søknadsfrist er 27. mars 2017.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og praktikanten vil utføre varierte arbeidsoppgaver og delta i generalkonsulatets daglige virke: næringsliv, politikk, konsulærfeltet, presse-, kultur, og informasjonsarbeid, herunder omdømmearbeid. Praktikanten vil delta i planlegging og gjennomføring av besøk til St. Petersburg og det øvrige embetsdistrikt.

Stasjonen dekker fem føderasjonssubjekter: St. Petersburg, Leningrad fylke, Novgorod fylke, Pskov fylke og Republikken Karelia. Embetsområdet utgjør 370.000 kvadratkilometer og har et folketall på om lag 9 mill. St. Petersburg er et viktig industrielt og økonomisk senter, Russlands kulturhovedstad og huser sentrale russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Det er også flere aktive sivilsamfunnsaktører her.

Et praktikantopphold ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg vil gi deg en unik mulighet til å få innblikk i en spennende og dynamisk del av Russland med mange kontaktflater mot Norge. Gjennom løpende veiledning vil det bli lagt vekt på at praktikanten skal bli kjent med og delta i alle sider ved generalkonsulatets virksomhet og utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Det legges vekt på relevant faglig bakgrunn samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og russisk. Kjennskap til politiske og kulturelle forhold i regionen er en stor fordel. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ og gode samarbeidsevner blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. IKT-kunnskap og gode evner til elektronisk informasjonsinnhenting er en forutsetning.

Følgende vilkår gjelder for praktikantoppholdet:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på maksimalt 6 måneder.
  • Praktikantoppholdet vil normalt løpe fra juli til ut desember 2017.
  • Det tilstås et stipend som p.t. utgjør ca. NOK 9.000,- pr. mnd., til delvis dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra St. Petersburg.
  • Praktikanten må selv dekke bolig, men generalkonsulatet er behjelpelig med å formidle kontakter.
  • Visum må være ordnet før tiltredelse, generalkonsulatet bistår med dette.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon, ta direkte kontakt med NAV Internasjonalt.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkeren må være student ved et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/). Kandidaten må ha påbegynt et studium. I de tilfeller der vedkommende har fullført bachelorgrad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet.
  • Søker kan ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad, CV og karakterutskrifter sendes per e-post til cg.st.petersburg@mfa.no. Merk søknaden med "Praktikant høsten 2017. Alle søkere vil få svar, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervjuer.

Søknadsfrist for praktikantopphold høsten 2017 er 27. mars 2017.

Spørsmål vedrørende praktikantplassen kan rettes til nåværende praktikant Pavel Andreev (pavel.andreev@mfa.no) eller konsul Katrine Osland Netland (katrine.netland@mfa.no)


Bookmark and Share