Фото: Anders Gjengedal/ Innovation Norway.Фото: Anders Gjengedal/ Innovation Norway

Dokumenter som skal følge søknad om Schengen-visum

Sist oppdatert: 12.04.2013 // Informasjon om Schengen-visum til Norge og harmonisert liste over underlagsdokumentasjon til søknader om Schengen-visum i Den russiske føderasjon.

Schengen-visum til Norge

 

Hvis Norge er ditt hovedreisemål, og du er bostedsregistrert i St. Petersburg, Leningrad fylke, Novgorod fylke, Pskov fylke eller republikken Karelen, kan du levere søknad om Schengen-visum ved et av våre fem visumsentre uten å booke time.

Norsk Schengen-visum lar utenlandske borgere besøke Norge og andre medlemsstater av Schengen-avtalen* i løpet av en begrenset tidsperiode (maksimalt 90 dagers opphold i løpet av 180 dager). Hvis du planlegger å oppholde deg i Norge i en lengre periode (mer enn tre måneder i strekk), må du søke om oppholdstillatelse. 

*Medlemsstater i Schengen-samarbeidet: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.

Du kan lese mer om hva et Schengen-visum er, hvem som kan søke om Schengen-visum i Russland, overfor hvilket Schengen-land søknaden skal fremmes, hvor søknaden skal leveres, søknadsgebyr, saksbehandlingstid med videre vennligst les nærmere i Schengen-landenes felles informasjonsark.

 

Dokumenter som skal følge søknad om Schengen-visum

 

ALLE SØKNADER må inneholde kopi av følgende dokumentasjon:

1) Følgebrev fra Søknadsportalen, signert av søkeren. For mindreårige søkere skal følgebrevet undertegnes av den som har foreldreansvar/juridisk verge.

2) Reisedokument gyldig minst i tre måneder etter planlagt dato av (siste) avreise fra Schengenområdet, med minst to blanke sider. Passet må være utstedt i løpet av ti siste år.

3) Bilde i tråd med ICAO-retningslinjer.

4) Visumgebyr i tråd med kategoriene i visumfasiliteringsavtale med Russland og Visumforordningen.

5) Medisinsk reiseforsikring som dekker hele perioden av planlagt opphold, gyldig for alle Schengenland og som dekker alle utgifter som måtte oppstå i forbindelse med repatriering av medisinske grunner, legehjelp i akutte situasjoner, akutt sykehusbehandling eller dødsfall under oppholdet. Minimumskravet til dekning er 30 000 €.

6) Kopi av innenrikspass (utstedt ved fylte 14 år): Sidene som angår søkerens personalia, opplysninger om utstedelse av utenrikspass, hans/hennes sivilstand og registrering i Russland.

7) For mindreårige:

a) Kopi av fødselsattest.

b) Samtykke fra den som har foreldreansvar eller er juridisk verge kreves dersom barnet reiser alene eller med kun én av foreldrene. Unntak skal gjøres fra dette dersom den ene forelderen barnet skal reise sammen med, har foreldreansvaret alene (dvs. i tilfeller hvor den andre forelderen er død eller har blitt fratatt foreldreansvaret, f. eks. kan det kreves framlagt dødsattest av for den andre forelderen eller en rettsavgjørelse der foreldreansvaret tildeles den forelderen som signerer søknaden alene).

c) Kopi av gyldig Schengenvisum til forelderen/foreldrene som barnet reiser sammen med, med mindre vedkommende søker om visum sammen med forelderen/foreldrene.

8) For statsborgere i tredjeland, dokumentasjon på lovlig opphold i Den russiske føderasjon i tråd med føderalt lovverk (f. eks. oppholdstillatelse, langvarig visum eller FMS-registrering) gyldig i minst tre måneder etter planlagt retur fra Schengen-området eller dokumentasjon på at søkeren har søkt om fornyelse av lovlig opphold. Hvis ikke bosatt, dokumentasjon på lovlig opphold i Den russiske føderasjon og begrunnelse for å søke om visum i Den russiske føderasjon i stedet for hjemlandet.

 

I TILLEGG skal kategorier av reisende levere følgende dokumenter:

Business/arbeid
Turisme/andre privatbesøk
Besøk av nære slektninger/familiemedlemmer
Transitt
Studier/opplæring, og arrangementer eller aktiviteter

 

BUSINESS/ARBEID

9) For kategori av reisende:

a) Medlemmer i offisielle delegasjoner:

i) Brev (f. eks. verbal note) fra kompetent russisk myndighet (f. eks. MID) som bekrefter at søkeren er medlem i sin delegasjon som skal reise til Schengenstaten.

ii) Kopi av offisiell invitasjon.

b) Deltakere i offisielle vennskapsbyprogrammer:

i) Skriftlig anmodning fra øverste administrative leder /ordfører i byen hvor vennskapsarrangementet skal finne sted.

ii) Skriftlig anmodning fra øverste administrative leder /ordfører i sendende by med fullstendige opplysninger om søkeren.

c) Arbeidstakere på tjenestereise (Business):

i) Skriftlig anmodning fra vertsfirma eller organisasjon, kontor eller avdeling, nasjonal eller lokal myndighet i Den russiske føderasjon og medlemsstaten eller organisasjonskomiteer av handels- og industriutstillinger, konferanser og symposier for å delta i møter, konferanser eller arrangementer knyttet til handel, industri eller arbeid; dersom en slik skriftlig anmodning ikke kan fremskaffes, andre bevis på formål med reisen (f. eks. opplysninger om deltakelse i konferanse, inngangsbillett til handelsmesse, forretningskorrespondanse, program for tjenestereise).

ii) Dersom ikke tilstrekkelig dokumentert i den skriftlige anmodningen, dokumentasjon på arbeidsforhold.

d) Selvstendige næringsdrivende (Business):

i) Skriftlig anmodning fra vertsfirma eller organisasjon, kontor eller avdeling, nasjonal eller lokal myndighet i Den russiske føderasjon og medlemsstaten eller organisasjonskomiteer av handels- og industriutstillinger, konferanser og symposier for å delta i møter, konferanser eller arrangementer knyttet til handel, industri eller arbeid; dersom en slik skriftlig anmodning ikke kan fremskaffes, andre bevis på formål med reisen (f. eks. opplysninger om deltakelse i konferanse, inngangsbillett til handelsmesse, forretningskorrespondanse, program for tjenestereise).

ii) Dokumentasjon på økonomisk virksomhet (f. eks. 2NDFL eller 3 NDFL former, utskrift fra handels-/skatteregister eller attest for privat foretak) eller bankutskrift(er) for minst siste tre måneder.

e) Yrkessjåfører (internasjonal laste- og passasjertransport):

i) Skriftlig anmodning fra russisk nasjonal forening av transportleverandører (ASMAP eller RAS) eller nasjonal forening av transportleverandører i medlemsstaten med opplysninger om reisenes formål, varighet og frekvens.

f) Tog-, kjøleanleggs- og lokomotivmannskaper:

i) Skriftlig anmodning fra kompetent russisk jernbaneselskap (OAO RZD med sine avdelinger og OAO «Refservice») eller kompetent jernbaneselskap i medlemsstaten med opplysninger om reisenes formål, varighet og frekvens.

g) Flybesetninger (dersom trenger visum):

i) Brev fra operasjonsenhet.

h) Journalister:

i) Attest eller annet dokument utstedt av yrkesorganisasjon som godtgjør at vedkommende er kvalifisert journalist.

ii) Brev fra hans/hennes arbeidsgiver som dokumenterer at formålet med reisen er å utføre journalistarbeid.

(Freelance journalister: Dokumentasjon på journalistvirksomhet (f. eks. pressekort eller arbeidskontrakt) og dokumentasjon på økonomisk virksomhet/økonomiske midler (f. eks. 2NDFL eller 3 NDFL form, utskrift fra handels-/skatteregister eller attest for privat foretak, bankutskrift(er) for minst siste tre måneder).

i) Andre kortvarige (90/180) arbeidere (dersom tillatt med Schengenvisum i henhold til relevant nasjonalt lovverk):

i) Brev fra arbeidsgiver, arbeidskontrakt og/eller andre dokumenter i samsvar med lovverk i vedkommende medlemsstat i Schengen-samarbeidet.

Til toppen

 

TURISME/ANDRE PRIVATBESØK

9) For kategori av reisende:

i. Besøk til militære og sivile gravsteder:

i) Offisielt dokument som bekrefter at graven eksisterer og er bevart, og relasjon mellom søkeren og den gravlagte.

ii) Dokumentasjon på arbeidsforhold (med opplysninger om lønn); dersom ikke tilgjengelig, annen dokumentasjon på økonomiske midler og returvilje (f. eks. bank-/kredittkortutskrifter for minst siste tre måneder, bevis på eiendom i Russland eller dokumentasjon på økonomisk støtte).

ii. Eiere av eiendom i Schengenområdet og deres nære slektninger:

i) Relevant nasjonalt dokument (f. eks. nylig utskrift fra eiendomsregister, kopi av avtale om kjøp/salgsavtale osv.) som dokumenterer eierskap.

ii) For nære slektninger, dokumentasjon på relasjon.

iii) Dokumentasjon på arbeidsforhold (med opplysninger om lønn); dersom ikke tilgjengelig, annen dokumentasjon på økonomiske midler og returvilje (f. eks. bank-/kredittkortutskrifter for minst siste tre måneder, dokumentasjon på eiendom i Russland eller dokumentasjon på økonomisk støtte).

iii. Turister og andre privatbesøkende:

i) Dokumentasjon på overnatting (f. eks. invitasjon/garantiskjema fra referansen dersom overnatter hos referansen; dokument fra virksomhet som sørger for overnatting eller annet relevant dokument som dokumenterer overnatting i samsvar med lovverket i vedkommende medlemsstat i Schengen-samarbeidet); dersom ikke tilgjengelig, dekkende skriftlig beskrivelse av den planlagte reisen.

ii) Dokumentasjon på reiserute (f. eks. bekreftelse på bestilling av organisert tur eller annen relevant dokumentasjon på reiseplan som bestilt returbillett); dersom ikke tilgjengelig, dekkende skriftlig beskrivelse av den planlagte reisen.

iii) Dokumentasjon på arbeidsforhold (med opplysninger om lønn); dersom ikke tilgjengelig, annen dokumentasjon på økonomiske midler og returvilje (f. eks. bank-/kredittkortutskrifter for minst siste tre måneder, dokumentasjon på eiendom i Russland eller dokumentasjon på støtte).

Til toppen

 

BESØK AV NÆRE SLEKTNINGER/FAMILIEMEDLEMMER

9) For kategori av reisende:

a) Nære slektninger på besøk til russiske statsborgere som oppholder seg lovlig i en medlemsstat i Schengen-samarbeidet:

i) Skriftlig anmodning/invitasjon fra referansen med hans/hennes autentiske underskrift bekreftet ved en kompetent myndighet i samsvar med lovverket i vedkommende medlemsstat i Schengen-samarbeidet.

ii) Dokumentasjon på lovlig opphold for referansen og familierelasjon i samsvar med lovverket i medlemsstaten i Schengen-samarbeidet hvor vedkommende oppholder seg.

iii) Dokumentasjon på arbeidsforhold (med opplysninger om lønn); dersom ikke tilgjengelig, annen dokumentasjon på økonomiske midler og returvilje (f. eks. bank-/kredittkortutskrifter for minst siste tre måneder, dokumentasjon på eiendom i Russland eller dokumentasjon på økonomisk støtte).

b) Nære slektninger på besøk til EU (EØS & Sveits)-statsborgere:

i) Skriftlig anmodning/invitasjon fra referansen med hans/hennes autentiske underskrift bekreftet ved en kompetent myndighet i samsvar med lovverket i vedkommende medlemsstat i Schengen-samarbeidet.

ii) Dokumentasjon på referansens nasjonalitet og familierelasjon i samsvar med lovverket i medlemsstaten i Schengen-samarbeidet hvor vedkommende oppholder seg.

iii) Dokumentasjon på arbeidsforhold (med opplysninger om lønn); dersom ikke tilgjengelig, annen dokumentasjon på økonomiske midler og returvilje (f. eks. bank-/kredittkortutskrifter for minst siste tre måneder, dokumentasjon på eiendom i Russland eller dokumentasjon på støtte).

c) Familiemedlemmer av EU (EØS & Sveits)-statsborgere (ikke bosatt i sitt hjemland jf. Direktiv 2004/38/EC):

i) Dokumentasjon på familierelasjon i samsvar med lovverket i medlemsstaten i Schengen-samarbeidet og EU hvor vedkommende oppholder seg.

Til toppen

 

TRANSITT

9) Dersom aktuelt, dokumentasjon på reisen videre til den endelige destinasjonen (visum eller annen innreisetillatelse til tredjelandet som er destinasjonen; billetter til videre reise).

10) Dokumentasjon på arbeidsforhold (med opplysninger om lønn); dersom ikke tilgjengelig, annen dokumentasjon på økonomiske midler og returvilje (f. eks. bank-/kredittkortutskrifter for minst siste tre måneder, dokumentasjon på eiendom i Russland eller dokumentasjon på støtte).

Til toppen

 

STUDIER/OPPLÆRING, OG ARRANGEMENTER ELLER AKTIVITETER

9) For kategori av reisende:

a) Deltakere i vitenskapelige, kulturelle og kunstneriske aktiviteter:

i) Skriftlig anmodning/invitasjon fra vertsorganisasjonen i medlemsstaten i Schengen-samarbeidet om deltakelse i slike aktiviteter.

ii) Med mindre inkludert i den skriftlige anmodningen, egen bekreftelse på økonomisk støtte fra enten sender- eller mottakerparten (eller annen dokumentasjon på økonomiske midler).

b) Elever, studenter, Ph.D.-studenter og ledsagende lærere:

i) Skriftlig anmodning eller opptaksbrev eller studentkort fra vertsuniversitetet, akademi, høyskole, institutt eller skole eller sertifikat for kurs som skal følges.

ii) Med mindre inkludert i den skriftlige anmodningen, egen bekreftelse på økonomisk støtte fra enten sender- eller mottakerparten (eller annen dokumentasjon på økonomiske midler).

c) Deltakere i internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem:

i) Skriftlig anmodning/invitasjon fra vertsorganisasjonen (kompetent myndighet, nasjonal idrettsforening eller nasjonal OL-komité) med opplysninger om vedkommendes rolle.

ii) Med mindre inkludert i den skriftlige anmodningen, egen bekreftelse på økonomisk støtte fra enten sender- eller mottakerparten (eller annen dokumentasjon på økonomiske midler).

Til toppen

«Skriftlig anmodning» som referert til ovenfor, skal inneholde punkter nevnt i artikkel 4(2) i EU-Russland visumfasiliteringsavtale samt i tilsvarende artikkel i Danmark-Russland, Island-Russland, Norge-Russland og Sveits-Russland visumfasiliteringsavtale om den inviterte personen og den inviterende personen/organisasjonen.

I henhold til artikkel 14(6) i Visumforordningen kan konsulatet gjøre fritak fra ett eller flere krav ovenfor dersom søkeren er kjent for det for sin integritet og pålitelighet, særlig ved rettmessig bruk av tidligere visa, med mindre det er tvil om at han vil oppfylle krav i artikkel 5(1) i Schengen Grenseforordningen ved passering av medlemsstatenes eksterne grense.

I henhold til artikkel 21(8) i Visumforordningen kan konsulatet ved vurdering av søknaden i begrunnede tilfeller forespørre ytterligere dokumentasjon som ikke er nevnt i listen ovenfor, som f. eks. dokumentasjon som muliggjør vurdering av søkerens intensjon til å forlate Schengen-territorium før visum det søkes om utløper, eller anmode om individuelle personlige intervju. Søkeren er herved orientert om at innlevering av ovenfornevnte dokumenter ikke garanterer automatisk innvilgelse av visum.

 

Særskilt om krav til invitasjon og dokumentasjon på midler til reise og opphold hvor referansen i Norge skal stå som ansvarlig.

Søkere som søker om Schengen-visum må legge fram kopi av underskrevet invitasjon fra den inviterer. Trykk her for invitasjonsskjema. Det er alternativt mulig å skrive en invitasjon for frihånd. Se her for krav til invitasjon.

Dersom inviterende part i Norge er skal dekke reise og/eller opphold i Norge må dette fremgå av invitasjonen. Der hvor det er privatpersoner i Norge som inviterer, må kopi av utfylt og politistemplet garantiskjema fremlegges.


Bookmark and Share