Фото: Ilja C. Hendel/ NTB scanpix.Фото: Ilja C. Hendel/ NTB scanpix

Gebyr og behandlingstider

Sist oppdatert: 30.05.2013 //

Vennligst merk at alle søkere må betale søknadsgebyr ved registrering av søknaden i Søknadsportalen. Generalkonsulatet vil refundere søknadsgebyret til betalingskortet til de søkere som dokumenterer at de er berettiget til gratis søknad. Søknaden med dokumentasjon må innleveres til et av våre visumsentre. Du behøver ikke å booke time.

Fritak fra søknadsgebyr

Visumfasiliteringsavtalen mellom Norge og Russland (VFA) trådte i kraft i 1. desember 2008. I henhold til denne avtalen er gebyret for visumsøknad 35 euro. Enkelte grupper er fritatt fra behandlingsgebyr (artikkel 6.3):

a) nære slektninger – ektefeller, barn (herunder adopterte), foreldre (herunder verger), besteforeldre og barnebarn – av norske og russiske statsborgere med lovlig opphold på Den russiske føderasjons eller Norges territorium,

b) deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell innbydelse rettet til Norge eller Den russiske føderasjon skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer, eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på russisk eller norsk territorium,

c) medlemmer av nasjonale og regionale regjeringer og lovgivende forsamlinger, forfatningsdomstoler og høyesterett, med mindre de er unntatt fra kravet om visum etter denne avtale,

d) skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring,

e) funksjonshemmede, om nødvendig med ledsager,

f) personer som har framlagt dokumenter som viser at reisen er nødvendig av humanitære årsaker, herunder for å få viktig medisinsk behandling, og vedkommende som ledsager en slik person, eller for å være til stede ved begravelsen til en nær slektning eller for å besøke en nær slektning som er alvorlig syk,

g) deltakere på internasjonale idrettsarrangementer for ungdom, med ledsagere,

h) personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer ved universiteter eller andre utvekslingsprogrammer,

i) deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer organisert av vennskapsbyer

Hastevisum

I henhold til Visumfasiliteringsavtalens artikkel 6.2 vil det bli innkrevet et behandlingsgebyr på EUR 70 i de tilfeller der visumsøker har innlevert søknaden og underlagsdokumenter tre dager eller mindre før planlagt avreisedato. Dette gjelder allikevel ikke søkere som faller inn under kategorien b), e) og f) over.

Følgende grupper er unntatt søknadsgebyr for Schengen-visum (C-visum) uansett nasjonalitet:

  • statsborgere av et land utenfor EØS-området, som er i nær familie med en EØS-borger (EØS-borgere og deres nære familie kan fritt reise inn i Norge uten visum)
  • barn under seks år
  • skoleelev, student, student på universitets- eller høyskolenivå eller medfølgende lærer når formålet med reisen er studier eller annen opplæring
  • forsker fra et land utenfor EØS-området som reiser i Schengen-området for å drive vitenskapelig forskning
  • representanter fra registrerte non-profit organisasjoner under 25 år som deltar på seminarer, konferanser, sports-, kultur-, eller utdanningsbegivenheter som er arrangert av non-profit organisasjoner.

Følgende kategorier er unntatt gebyr ved søknad om oppholdstillatelse i Norge:

  • barn som er under 18 år når søknaden blir levert
  •  EØS-borger eller nært familiemedlem til en EØS-borger, som har oppholdsrett eller søker om et EØS-oppholdskort.

Refusjon

Vennligst informer medarbeiderne i visummottaket dersom du er berettiget til fritak fra søknadsgebyr og presenter dokumentasjon for å bekrefte dette. Selv om du er berettiget til gratis søknad, må gebyr innbetales i Søknadsportalen. Beløpet refunderes til betalingskortet når konsulatet har mottatt søknaden.

Se for øvrig Utlendingsdirektoratets nettsider fritak fra gebyr for andre nasjonaliteter og andre søknadskategorier.


Bookmark and Share