Krav til fullmakt/Requirement to power of attorney

Sist oppdatert: 17.10.2014 //

F.o.m. 1. november 2014 vil ambassaden stille krav om notarialbekreftet fullmakt i de tilfeller hvor søker selv ikke har anledning til å fremme søknad, uavhengig om vedkommende er i slekt med søker, en bekjent eller sertifisert kurer.

Ved søknader fra mindreårige vil den som har foreldreansvar eller er juridisk verge for barnet være fritatt fra kravet om fullmakt.

------

As of 1. November 2014 the Embassy requires applicants to submit a notarized power of attorney in cases where the applicant is not able to present the visa application in person, regardless of whether the proxy is a relative, an acquaintance or a certified courier.

In applications where an applicant is a minor, the legal guardian of the child is exempted from the requirement of presenting a power of attorney. 


Bookmark and Share