Russisk lov om dobbelt statsborgerskap

Sist oppdatert: 08.09.2014 // Den russiske statsdumaen vedtok 23. mai en ny lov om endringer i statsborgerskapsloven mv. Endringene berører russiske statsborgere med dobbelt statsborgerskap eller oppholdstillatelse i utlandet. Loven har trådt i kraft 1.08.2014.

De viktigste punktene i loven:

 • Det innføres meldingsplikt for russiske borgere som også har statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse i et annet land.
 • Fristen for melding er seksti dager fra innvilgelse av nytt statsborgerskap/opphold.
 • For personer som allerede har dobbelt statsborgerskap/opphold i utlandet begynner fristen å løpe fra lovens ikrafttredelsestidspunkt.
 • Foreldre eller verge skal innlevere melding på vegne av mindreårige russiske borgere.
 • Skriftlig melding skal innleveres til FMS (den føderale migrasjonstjeneste) sin lokale avdeling enten ved personlig oppmøte eller med post, med vedlagt kopi av både russisk og utenlandsk pass/oppholdstillatelse.
 • Dersom vedkommende ikke har registrert adresse i Russland, skal melding innleveres til FMS-kontoret på stedet «hvor han faktisk befinner seg».
 • Det skal innleveres ny melding hver gang man fornyer pass eller oppholdstillatelse/kort.
 • Det er gitt fritak fra meldingsplikt til personer som er fast bosatt i utlandet.
 • Som det fremgår av lovteksten gjelder plikten imidlertid også for personer med dobbelt statsborgerskap/opphold i utlandet som «ikke har fast bosted eller oppholdssted i Russland». Siden russiske borgere som er fast bosatt i utlandet per definisjon ikke har fast bosted i Russland, er det uklart hvilken kategori av befolkningen fritaket i praksis omfatter.
 • Det innføres straffeansvar for personer som ikke inngir melding om sitt andre statsborgerskap/oppholdstillatelse. Strafferammen er bot inntil 200 000 RUB eller ett års inntekt eller 400 timer samfunnsstraff.
 • For sen eller ufullstendig melding, samt melding med uriktige opplysninger blir straffbart under lov om administrative overtredelser med bøter på 500 til 1000 RUB.
 • Loven trådte i kraft seksti dager etter offisiell kunngjøring, den 1.08.2014. For nye russiske borgere på Krim utsettes ikrafttredelsen til 1. januar 2016.
 • Det er ingen fritak fra meldeplikten for mindreårige. Foreldrene plikter å rapportere til myndighetene om barns andre statsborgerskap enn det russiske.

Bookmark and Share