Dokumentkrav og hvordan søke

Et besøksvisum gir adgang til å besøke Norge og andre land i Schengen-området i opp til 90 dager per 180-dagersperiode.

Ønsker du å være lengre enn 90 dager eller planlegger å jobbe så vil du i de fleste tilfeller trenge en oppholdstillatelse.

Søknader om Schengen-visum der Norge er hovedreisemål skal fylles ut og betales gjennom UDIs Søknadsportal. Klikk på symbolet under for å søke visum, og følg anvisningene.

 

 

 

 

I tillegg må alle søknadsdokumenter leveres i papirform. For en oversikt over hvor du kan levere, se her.

Alle søknader må inneholde følgende dokumentasjon:

OBS! Ambassaden anbefaler alle søkere om å ikke betale for flybilletter, hotell o.l. før visum er innvilget.

1) Signert følgebrev (cover letter) fra Søknadsportalen.

2) Reisedokument (pass) gyldig i minst tre måneder etter planlagt dato for retur fra Schengen-området, utstedt i løpet av de ti siste årene, med minst to blanke sider.

Kopi av personaliasiden i reisedokumentet.

3) Bilde i tråd med ICAO-retningslinjer.

4) Kvittering på betalt gebyr fra Søknadsportalen.

5) Medisinsk reiseforsikringsbevis som dekker hele perioden av det planlagt oppholdet, gyldig for alle schengenstater. Forsikringen må dekke alle utgifter som måtte oppstå i forbindelse med repatriering av medisinske grunner, legehjelp i akutte situasjoner, akutt sykehusbehandling eller dødsfall under oppholdet. Minimumskravet til dekning er 30 000 €.

6) Kopi av innenrikspass (utstedt ved fylte 14 år): sidene som angår søkerens personalia, opplysninger om utstedelse av utenrikspass, hans/hennes sivilstand og registrering i Russland.

7) For mindreårige:

a) Kopi av fødselsattest.

b) Samtykke fra den som har foreldreansvar eller er juridisk verge kreves dersom barnet reiser alene eller med kun én av foreldrene. Unntak skal gjøres fra dette dersom den ene forelderen barnet skal reise sammen med, har foreldreansvaret alene (dvs. i tilfeller hvor den andre forelderen er død eller blitt fratatt foreldreansvaret, f.eks. kan det kreves framlagt dødsattest for den andre forelderen eller en rettsavgjørelse der foreldreansvaret tildeles den forelderen som signerer søknaden alene).

c) Kopi av gyldig Schengen-visum til forelderen/foreldrene som barnet reiser sammen med, med mindre vedkommende søker om visum sammen med forelderen/foreldrene.

8) For statsborgere i tredjeland, dokumentasjon på lovlig opphold i Russland i tråd med føderalt lovverk (f. eks. oppholdstillatelse, langvarig visum eller FMS-registrering) gyldig minst i tre måneder etter planlagt retur fra Schengen-området, eller dokumentasjon på at søkeren har søkt om fornyelse av lovlig opphold. Hvis ikke bosatt, dokumentasjon på lovlig opphold i Den russiske føderasjon og begrunnelse for å søke om visum i Den russiske føderasjon i stedet for hjemlandet.

 

I tillegg skal kategorier av reisende levere følgende dokumenter:

Medlemmer av offisielle delegasjoner

Business:
i) Arbeidstakere på tjenestereise
ii) Selvstendig næringsdrivende

Besøk av nære slektninger og familiemedlemmer:
i) Nære slektninger på besøk til russiske statsborgere som oppholder seg lovlig i Norge
ii) Nære slektninger på besøk til EU (EØS & Sveits)-statsborgere 
iii) Familiemedlemmer av EU (EØS & Sveits)-statsborgere (ikke bosatt i sitt hjemland jf. Direktiv 2004/38/EC)

Turister og andre privatbesøkende

Deltakere i vitenskapelige, kulturelle og kunstneriske aktiviteter

Elever, studenter, høyreregradsstudenter og ledsagende lærere

Deltakere i internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem

Deltakere i offisielle vennskapsbyprogrammer

Yrkessjåfører (internasjonal laste- og passasjertransport)

Tog, kjøleanleggs- og lokomotivmannskaper

Flybesetninger (dersom trenger visum)

Journalister, herunder freelance journalister

Andre kortvarige arbeidere (dersom arbeidet kan utføres på Schengen-visum i medhold av utlendingsforskriften § 1-1)

Besøk til militære og sivile gravsteder

Eiere av eiendom i Norge og deres nære slektninger

Transitt


Mer informasjon:

Gebyr og saksbehandlingstider

Krav til invitasjon

Informasjon om å garantere for besøkende 

Informasjon om flerreisevisum

 

For personer registrert bosatt i Arkhangelsk og Murmansk fylke vises det til særskilt informasjon på generalkonsulatet i Murmansk sine nettsider.

 

--------

 

I henhold til Utlendingsloven, punkt 10, paragraf 2, artikkel 32(1), avsnitt "b" av i Schengen Visumhåndboken, kan søkere bli nektet visum ved dokumentert brudd på nevnte regelverk.

Vennligst ta hensyn til at Schengen-visum gyldig for én innreise utstedes for en periode som er 15 dager lengre enn det du ber om. Denne perioden kalles "period of grace" og tillater reisende, hvis nødvendig, å forskyve tidligere planlagt avreise i løpet av denne perioden.

Ambassaden utsteder ikke visum for en lenger periode enn det søker selv har angitt i søknaden.[1] For mindreårige skal søknadsskjemaet signeres av den som varig eller midlertidig holder foreldreansvar eller juridisk verge.


Bookmark and Share